No law no life. Know law, know life! நியாயந்தான் சட்டம்! அதற்கு தேவையில்லை வக்கீழ் பட்டம். வக்கீழ் என்றாலே, கூலிக்கு மாரடிக்கும் பொய்யர்களே! இடைத்தரகர்களே!! நீ வாழ, நீயே வாதாடு!

நீ வாழ... நீயே வாதாடு... வரவேற்பு வாழ்த்து!

No law, no life. Know law, know life! என்ற நமது அடிப்படைக் கொள்கை தத்துவத்திற்கு இணங்க சட்ட விழிப்பறிவுணர்வின் (அ)வசியத்தை உணர்ந்து, ‘‘நீதியைத்தேடி... சட்டப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு’’ வருகை தந்துள்ள உங்களை வருக என வரவேற்று, உங்களுக்கான சட்ட விழிப்பறிவுணர்வைப் பெற்று பயனைப் பெறுக என வாழ்த்துகிறோம்!
முக்கிய அறிவிப்பு : இந்த இணையப்பக்கத்தை புதுப்பிக்கும் பணி நடந்துக் கொண்டிருப்பதால், சில பதிவுகள் அல்லது இணைப்புக்கள் கிடைக்காமல் போகலாம்!

Sunday, June 15, 2014

Rain Water Harvest for Health & Wealth of the People!


1) Permanent and inexpensive solution to drinking water problem by harvesting  rain water- as a result of research conducted by me. 


2)  Saving health of the people from river water pollution, and saving thermal power--by rain water harvest.


3)  Saving electricity for the individuals and society by Rain Water Harvest & Usage4)  Avoiding unwanted warming up of the atmosphere by Harvesting rain water


5)  Offer to execute a model Rain Water Harvest  partly from pocket money plus the contribution of the beneficiaries-in the Govt. Higher Secondary  School (South) in the middle of the Namakkal Town, Tamilnadu, by the petitioner, to benefit the School Boys as well as way-faring public to drink healthy, pollution free, tasty rain water without any bacterial infection-or teeth or bone spoiling fluoride.


Veeyeskae. Karuppannan1.  As can be seen from the address of the researcher, I am a retired police officer. I don’t want to burden you with too many personal details.


2. The DNA(IQ) of my rustic parents-my mother a thumb mark, and father a 5th standard man-has been  powerful and I have inherited it. I was a school topper in practically every subject, and studied from PUC to BSc. in the famous St.Joseph College of Trichy.


3.  The reason for my failure to become a doctor or engineer is not to be recorded here! It was more than made good by both my girl children, both of them now Post Graduate doctors, their seats having been won by pure merit by their own efforts! My gene worked well in them ! My only son, an MBA, was in USA for 18 years and is now at Bangalore with his computer engineer wife. My first grandson, Siddharth @Kannan, was selected as a  young scientist in the Central Institue of Science, Bangalore, while still studying 11th standard, as he passed the relevant exam! (Sir CVRaman and Abdul Kalam worked only in this Instiute!)


The principle of Valluvar, “எப்பொருள் யார்யார்வாய்க் கேட்பினும், எத்தன்மைத்தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப் பொருள் காண்பதறிவு!”(=Don't bother who said and what the nature of the subject is! Ye shall apply your own brain and arrive at truth of the saying!) and of Socretes’ FIVE Ws- “When, What, Who, Why, Which” etc. have guided me from childhood, without my knowing it. 


Rain Water Harvesting sought to be enforced by a threat to cut off  electricity: 


4. In 2001, because of acute shortage of domestic water supply, the Govt. of Tamiulnadu thought of raising the ground water level by what they called  rainwater harvesting!  People were threatened by the Govt. of Tamilnadu with cuttting off of electricity if they did not cooperate with the govt. and course the entire rain water falling on any and every roof in Tamilnadu, whether in Town, village, farm, or on the hill, coursing the rain water through a pipe, and charge the earth with rain water  by digging a small pit and filling it with  stone metals and sand or earth, and allowing water course through that pit to help the underground water level to come up. In case, a well was available nearby, the water is to be let into the well! 


5.   One must know, that because of population growth, the city or town wells have gone dry, and they are using only borewells. Open wells have mostly been closed everywhere as they are without water. (except in the farms of villages. In villages, the bore waters sucked up by immersible motors is let into the wells and then pumped using regular motors.) Though the intetion is good, it is not practically  useful. Not much of rain water percolates into earth unless it is a sustained rain as in the north east, or on the coastal areas of India. And whatever water percolates starts evoporating, soon after the rain stops. In 2014, Tamilnadu Govt. officials have gone to desperate extent of planning to  50,000 rainwaterharvesting tanks every 20 metres on the sides of the roads, will improve the ground water level to go up, and the Govt. have accepted it and have announced it!(Vide newspapers of May 25.  It is not a wise idea, and mere waste of money and a lot of inconvenience to the public, and again, one has to depend on borewater, full of salt percolating from the seas!


6. Harvesting really implies, that the total harvested grain or water or whatever it is, should be stored without a grain or drop being lost, and every  grain or drop of water be used by consumption or sale! Therefore,  in 2001, I went a step further, and went  for pucca harvesting of the entire rain water falling on my roof, and storing underground for 100% reusage, not wasting water by way of evaporation, or percolation and going away elsewhere under the ground itself through the rock crevices under the ground, so that our family used the pure rain water for drinking and cooking!


7. Another motive for Rainwater Harvesting and storing in undergroud sump:  The municipal water supplied from the Kaveri River is not totally free from pollution. Not only Kaveri, but every river and stream in India, including the holy Ganga, and its tributaries are very badly polluted, with human filth and gutter water as well as industrial effluents like the dyeing chemicals, the leather tanning chemicals, and paper mill effluents.  


8.  Just like that, I had a pit dug out with a JCB, in the foreyard of my house, and made an underground water-proof tank with the help of water proof  plastering(using water proof power with cement). From this tank, no water can percolate out , or percolate in from outside the tank.  I closed it with a concrete top with just a manhole so that the water was away from light and air!  Without the light and air, no life can exist, not even bacteria! 


9.  As a student of biology, I was well aware of it. I had a room built, over the tank, for housing my little personal library! The tank’s capacity is just 30,000 litres (14’x8’x10’ in size).  I had not done any specific scientific anylysis as to how much water falls on my roof top etc. before venturing into this underground tank building to harvest rain water, from the 2500 square feet of roof of my house. Later I found out that 1,53,339 litres of rain water  fall on my roof every year on an average. I also found outg that even a tank with 60 % of that capacity was enough to harvest the store the 100 % rain water--for the reason, that the rain falls during two main seasons--southwest and northeast and also during summer (modest occasional rains from March to May)! Strangely, this year, even during Agri Natchathiram in May, it has rained!


10. Later I found out that the average annual rainfail at the arid palce-Namakkal-was 650 m.m. Therefore, I could have gone for a tank of 75 thousand litres at least, so that all the roughly 1,50,000 litres of rain water in a year--working out to two barrels of water a day, falling on my roof over months and days, in all three seasons, and used yearlong for 1) drinking 2) Cooking 3) bathing and 4) washing clothes, without the need for municipal water from River Kaveri during normal or excess rain years!  


11. The rain water is tasty to drink, and never any bacteria or fungus, or algae can grow in it, and is free from the harmful fluoride. It saves cooking gas or firewood by nearly 20%! The harvested water was sent into the underground tank, after seiving it through a trough built overground and  filled with repeated layers of sand and stone jellies! The water used for cooking saved about 20% firewood or LPG.  Not a drop of rain water got lost in evaporation. The talk of acid rain is meaningless as the acidity is so light and it is there only during first riansï and it causes practically no harm to the consumers!


12. One must know that water falling on the bare earth goes under earth just to an extent and then runs off and falls into agricultural tanks or goes into the river, and during the years when it rains heavily, the excess rain water goes out as flood into the seas! The  ground level can go up, if the tanks(built bythe Rajas or Zamindars) are filled up! But, whatever water gets absorbed into earth, starts evaporating from earth from the moment rain stops and the atmosphere becomes dry--and get absorbed into air! The water becomes hard  water once it touches the soil, the salts in the earth dissolving into the water percolating the earth! The water is much harder or mildy harder depending on the soil! In old habitations, it is always very saltish! But, every drop of rainwater, harvested from roof tops is always pure soft water, and once stored in water proof underground tanks, not a drop can evaporate! The parched Indian towns and villages and particularly the dry areas of Rajasthan and Kongunadu (western districts of Tamilnadu)--coming under Districts of Thiruppur, Coimbatore, Erode, Karur(upto Dindigal), Namakkal, Salem, Dharmapuri and Krishnagiri (except the foothills of Eastern and Western Ghats) upto Hosur on the Karnataka border--Perambalur Dt.,  Sivaganga, and Ramnad areas--badly require to save every drop of water that rains on top of their buildings to tide over the drinking water shortage problem for eternity without recurring expendtiure! Only one time expenditure requires to be made to build the undergroud, water proof Rain Water tanks! The highest rainfall at any one place in the globe is Chirapunji in the North Eastern India on the Himalayas, and even there, water runs away once the rains stop, and hence, they have gone for underground storage of water when it rains! 


13. A quarter HP motor fitted on top of the underground rain water tank in my house sucks up for a few feet, and effortlessly sends  the water horizontally to our kitchen, 60 feet away, where it is tapped out for drinking and cooking.  Extremely low amount of electricity is used for this! The water harvested 3 years back from now (2014), with no rain for 2 years -- 2011, 2012-- and  scanty rain last year(2013), is still available for me to use for another year and more. Everybody else in the street-Cooperative Colony of Namakkal-the top class locality in the town, with wide roads and all facilities--keeps buying drinking water, or uses a Riverse Osmosis Machine,  spending on the machinery, and the govt. subsidised electricity (subsidised from our own tax money!). Some in the colony and in the town have started copying me and benefitting! 


14. In the beginning, out of fear of being  infected by possible bacterias in the rain water, we boiled the rain water, allowed it to cool down,  and then drank. It was not much tasty! But,  I took water samples from the sump--first, 10 months after I harvested water, and again, 11 years after, and both times the blood testing laboratory, after a week of culture test like blood culture test, certified that not a single bacteria or furgus or algae had grown in the water! That much safer for health of the users, poor or rich! After the first test, we stopped boiling the rain water, and drank it raw, and it was wonderfully tasty! 


15.  The fuel saving for cooking is our own household finding! My wife found it out by her practical use! When she reported it to me, I could correlate it with basic science. Everybody, even illiterates, know that saltish water takes longer time to cook anything, and the softer farm water, or foot-of-the hill water, or rain water--the purest and softest--go for lesser and lesser firewood or LPG etc. (in that order) to cook any food! The food got cooked faster, and was tastier to eat, and it took 2 cylinders less in our household in a year, 8 instead of 10 in a year! 


16. It is a fantastic incidental finding! Think of the wider India! It has at least 25 crore households for an 120 plus crores population! The two cylinders cost Rs.2000/- though the govt. subsidises the cylinders while selling to consumers. Therefore, 25 crore households in the country X (multiplied by) Rs.2000-00-in a year means 50,000 crore rupees (Rs.50,00,00,000-00) saved for the country per year for eternity! A stupendous amount of money, as nature’s gift of Goddess Mariathaa in Tamil or Kali Mathaa in Sanskrit, or Rain God(Varuna), or God Allah, or  Lord in heaven(father of Christ), is lost now! At least Rs.5000/- saved for Tamilnadu! 


Question of Huge Money for National Level Implementation in every house and building: 


17.  One fundamanetal question is put by the public. Who will  bear the huge expenses in constructing underground sumps?  My counter question: Is it not a huge money, and a lot of electricity for pumping domestic water from low lying rivers(eg.Hogekkal) and converting sea water into potable(drinking) water for Madras City and other sea shore cities like Mumbai? That can be saved every year, by harvesting rainwater for cooking and drinking on the spot, be it village, city, or hill top, or mid ocean island! No need to desalinise water as is done in Mumbai or Madras! No need to pump water from deep flowing rivers to the inland towns, villages, and cities located at higher levels as in our own Namakkal case! 


18. To achieve this, you have to propagate and also subsidise the economically weakest sections of society--by supplying free cement and iron to go for such water harvesting sumps. They will contribute thier own labour, which is 50% of the cost of construction! This will stop the death of ghetto(Cheri in Tamil or Rahudhi Basthi in Hindi) people living on the banks of rivers like Cooum in Madras etc. due to sudden floods, artificially forced into them from the vast city buildings during years of heavy rain, and the Govt. is forced to put them up now in City Schools, and feed them with tax money!  But, the middle and employed classes cannot contribute physical labour, and require interest free loans or loans at marginal interest to go for the rainwater harvesting water proof underground sumps! 


19. It will take lakhs of crores of money beyond the capacity of even the Central Govt., but they can go for loans from International Monetary Fund or World Bank, who will lend at a nominal rate of 2% for such noble purposes as this! The Govt. should go for this! It helps in reducing world atmosphere warming up also! Is it not? 


20. The rich people, and the business houses running schools, colleges, and various types of mills etc., and huge money earning religious institutions need no subsidies and can be compelled to save every drop of rain water falling on their residential, mill, or temple halls etc., and bebefit theselves by using it for themselves, instead of buying water from the water companies, and supply excess water to the  nearby poor people or the civic bodies. In case some among them do not want give water as charity,  they can even sell the excess water in the open market at marginal rates of profit, the price being prescribed by the govt.,beacuse they do not spend a paisa on mchinery, building, or labour for “manufacture of the rain” except one time spending on storage tanks! After all, foreign companies have come to India to swindle our river waters, bottle it up and sell at prices--as high and even higher than the price of milk! We can shunt out the foreign companies, and allow our own business houses to sell the water with reasonable profits, and no profiteering?!  Why not? 


21.    After this first initiative, I started studying in depth. I remembered the presence of  Rain water measuring instruments, Rain Guages available in each  Sub Registrar’s Office and the Taluk Office throughout the country, ever since the British took over India. I visited the local Sub Registrars’ offices at Namakkal, Sendamangalam, Belukurichi, Puduchatram, Parmathy(Namakkal Dt.) and Trichengodu---all around Namakkal Dist. Headquarters. In every Sub Regisrar’s office,  I found rain fall register, recorded day to day, by noting the rain for 24 hours from their rain guage (Rain Measure ment Instrument). The daily rain level (24 hours), the weekly, and monthly rainfall figures are collected and noted in a Rain Fall Register maintained by the concerned clerk in Taluk Office.  The monthly total is noted, and the figures for ten years--monthwar and annual--are available in every Taluk Office (and Sub Registrar’s office in non-Taluk Towns).  After another decade, the records get bundled up and sent to to old records rooms--no longer required for day to day use. These old records will be destroyed after specified time schedules. Certain records are to be kept permanently also! 


22.  The Railfall reports are annually sent  to the concerned  Regional  Meteorology Centre, and for Tamilnadu its  Regional Centre is at Chennai itself. The Regional Meteoralogy Centres, in turn, send the statistics to  the Central Meteorology  Centre at Pune, Maharashtra. From throughout India, this Pune Meterology Centre receives and stores such statistics.  You can pay the rate fixed by the department and collect figures for rain at any place in India from this Pune centre for any year or decade in the last 150 years on payment of required fees. Even a researcher has to pay for it !


23.     I found that the rains were practically of the same level, all around Namakkal, except being marginally higher at the stations at the foot of Kolli Hills. I noted the figures unofficially using my influence as a  recently retired police officer and as a voluntary  rainwater harvest propagandist and always persuading people to help me! I was not doing anything illegal! After all, the Govt. themselves were encouraging rain water harvesting! I was only carrying forward their work without  payment!


24.  Only with regard to Namakkal and Sendamangalam, and  Nungambakkam in Madras City (Nungambakkam, being the location of Regional Metrological Centre), I applied for in writing and got the replies on payment of the prescribed fees from my pocket. The average rainfall in a year was 650 mm in Namakkal, and 1450 in Chennai! 


The year war details at Chennai are as follows:

2000- 1092 m.m. 2001- 1667 m.m.  2002- 1402 m.m.  2003- 737 m.m.   2004- 1197 m.m. 2005-2556 m.m.    

2006- 1323 m.m.    2007-1310 m..    2008-1597  m.m. 2009-1181  m.m.

2010-1615m.m.      2011-  1835 m.m.  2012-1021 m.m. Total Rainfall for 13years=18,533m.m.


Average Annual Rainfall for 13 years at Madras is: 1425 m.m. 


25. Every 300 mm is equal to one foot in height. Therefore, over  every square foot of roof, 4.83 Cft. of rain water is poured at Madras in a year!  Each cubic foot of water means 28.32 litres of water. For one foot height you get 28,320 litres on a 1000 square foot roof of Chennai. You multiply it by 4.83 !  It means that over a thousand square feet of roof surface at Madras, 1,36,000 litres of purest distilled water is poured by nature in a whole year! Divide it by 365 days, and you get 374 litres(one and three fourth barrels) of rain water a day. This is more than sufficient for a moderate family of four or 5 to drink, cook, bathe, and wash clothes.  Even if the undergroud tank can hold 75,000 litres of water, it can harvest the year long water, as the rains are spread all over the year and in two seasons plus the summer rains, and we keep on spending the water every day in the year. You need not go for separate tank outside your house, and can convert your living hall into a water proof sump even at the time of construction. In case it is already constructed area, you can go for a huge underground tank in the local schools premises, or park premises, and store the rain water by seiving through sand and stone metals as I did, and then share the water!  


26.  If the forecast is “no”  or “poor rains” in a year, you can stop using the rain water for bathing and washing, or washing alone, and can use only for drinking and cooking, and it can last for a minimum of 3 years at a stretch. Even in years when rains fail in the rest of Tamilnadu, the coastal Tamilnadu, particularly Madras city is hit by storms proceeding to Andhra Pradesh, or to Kerala, and the roads are water logged! Madras need not touch the Puzhaleri or Chembarambakkam tank water, and no need for Krishna water to drink! It can be used for agriculture! 


27. Think of the enormous and incalculable roof surfaces available in Madras city---(and all the other cities like Mumbai, Calcutta,and even subregional cities like Thrichirappalli, Madurai, and Coimbatore! At Madras City, think of the the huge Central, and Egmore Railway Stations, the Southern Railway Headquarters, the Ticket Reservation Building,  the miles and miles of railway platform roofs, the 3 huge Govt. General Hospitals and the three medical colleges attached to them, and the Govt. Children’s Hospital, the Police Hospital, many Private Hospitals like Appollo Hospital and Ramachandra Hospital and Medical College, the harbour buildings, the vast Secretariat, the vast High Court and Law College buildings, the bus stand buildings & passenger shelters, the All India Radio, Govt.T.V. stations, the Govt Estate with Legislators’ Hostel, the Police Headquarters, the CID, and Commissionerate buildings, thousands of private mansions, the innumerable cinema theatres, marriage halls, and hundreds and thousands of private manufacturing mills, with vast roofs over their huge manufacturing halls, including those of foreign car factories, and even telephone cell manufacturers like the Nokia, now in news over tax evasion! 

28. Billions and Trillions of barrels of soft, fresh, clean, healthy rain water can be harvested and stored under the vast parking grounds of each of the above said places.  The roads will cease to be blocked by standing water during rains! No need to supply MMDA water to any of these private institutions or even railways by spending enormous electricity and subsidising the water cost! 


29.  The poor farmers are not aware of all this and the city men are lucky to live at the expense of the farmers. They must now start agitating for the thier age old irrigation tank water, and not allow the cities touch the irrigation tank waters! They should also fight for closing the deep borewells sunk by the educational institutions, govt. or private! Let the city dwellers harvest their own rain waters from their very roofs! Further, the huge general tax money is spent for converting sea waters into potable water! It is not wise! All these things are unwanted and requires enormous investment and maintainance, and daily use of electricity at great cost! All that can be dispensed with once for all! 


30.  We should forget and bury the party politics and divsive outlook out of linguistic, religious, casteist, and racial prejudices! All knowledgeable people of all parties (or of no parties),  of voluntary service organisations, and scientists and the civil service people should come together.  As a team, they should work for this grand scheme!   


31. If the project suggested by me is  carried out, the thirst for water is quenched for ever by rain water harvesting and storing underground! Even the small dalit ghettoes (Chaeries in Tamil and Yahoodhi Basti in Hindi) have a temple and a maidan in front of that, and they can go for their own deep tank under that temple maidan, and they can do all the temple revellings over the concreted  top of the maidans! They will have no necessity for road roko during water famine! Drinking Water famine will be no more heard of!  What applies to Madras applies to Cuddalore, Vizhupuram, Tindivanam, Kacheepuram, Chenglepet, Puducheri, Naga-p-pattinam, Sivagangai, Ramnad, and all habitations upto Rameswaram in Tamilnadu. It applies to all the cities and towns on the east and west coa-sts of India right from Kanyakumari  to Gujaraj, Karachi, and Saudi Arabia on the west, and Kanyakumari to Calcutta, Dacca, Burma, Malaysia, and Singapore on the east coast.      


32. I want not only Tamilnadu, my mother state, but the whole of India, and mankind all over the globe to be saved from the drinking and cooking water problem, and reduce earth warming to that extent for eternity without much effort or expenditure. 


33.  For the idea to catch up at least in the drought prone Tamilnadu areas-particularly the Kongunadu(Karur, Namakkal, Erode, Coimbatore Dharmapuri, Krishnagiri etc.) Sivagangai, Ramnad, Perambalur etc. districts, I have been begging people--running huge private schools, or owning marriage halls, and the owners of Cinema theatres, mills, poultry farms etc., who are earning tons of money! But I couldn’t make any one to go for a large scale model rain water harvesting, incidentally benefiting themselves! 


34. If only the water harvesting is tried in an important and prominent place like Chennai, Mumbai,Calcutta, Delhi, Kanpur, Mathura in Rajasthan, Madurai in Tamilnadu, Trichy, Coimbatore,  or Salem, or even Namakkal Main Road, the information will spread like wild fire. 


35. Namakkal & Erode Districts will be the maximum gainers in India, as they can harvest water from the roofs of thousands of poultry sheds! Andhra Pradesh and Karnataka are also famous for egg production and poultry sheds are aplety! In Namakkal District, they can harvest rain water from the roofs of hundreds of huge private schools and  Colleges--29 engineering colleges (!)and a number of Arts Colleges and Polytechnique Colleges etc., besides the Govt. Colleges and Govt. Buildings including the Taluk Offices and Collectorate Complexes--and store the enormous amount of rain water in underground sumps and reuse it for cooking, drinking,  bathing, and washing in the human habitations, and  for students in the hostels etc., and for the poultry birds to drink and produce better and more quantity of eggs, making the egg production cheaper, and can avoid spending on deep borewells,  normally 800 to 1000 feet deep in Namakkal area (and electric pumps to suck out water from such depths)! Next to Namakkal, Erode and Karur also abound in schools and colleges, as also Coimbatore, attracting students from all over India, even the North East, and foreign students from Africa, southeast Asia, and Arab countries! 


36.   The local bodies’s finances will also be saved whether it is a village panchayat, major panchayat, Municipality,  or mega  City ! 


37.  Hence I have been offering to spend from my pocket on a model rain water harvest in the Namakkal Govt. Boys High School(South).  Kindly consider it. I would be happy if the Govt., or TWAD Board can come out with half the money from their own kitty in this public interest venture offered by me to spend from my own pocket. Incindentally  you can verify my research findings once again for yourself so that the Govt. can adopt it on the statewide basis on their  recommendation, and if perhaps leaders like Miss Jayalalitha, the Honourable Chief Minister of Tamilnadu,  and the Honourable Prime Minister Narendra Modi  comprehend the matter fully, the rain harvest will become universal!  Then Tamilnadu will lead India, and India will lead the world in this regard! Then the scheme may be implemented in the whole country suffering from the same problem. I would be elated and grateful and will be sure of going to the feet of Eshwar or Kali Maatha or Allah, or the Lord in Heaven(father of Christ), in good grace for the good work done! After all, I am not a rich man, and owns only my house and no other appreciable property.  I live on my pension alone! 


38.  No politics should be brought into this matter, I once again appeal! Every party should support anybody who offers to do it first in Tamilnadu. Tall talk of patriotism and people’s welfare will then turn true!

An Instance of the Business Class benefiting from Water Harvest:


39. Incidentally on 27.04.2014, I attended the Commendatory Function of one of my SIs, now a retired Addl. SP, Retired (Feb.2014), one Mr.Jegannathan, at Erode. As I had to wait for the so called “Rahu Kalam” to pass, I utilised the waiting time to visit one of the largest business complexes-in the Kongu Nadu and the Country, the Textile Park of Erode- or Tex Valley-or TEX MALL-put up by two business houses of -Lotus Periasamy and URChinnasamy-together. The complex has a gigantic 3 lakh square feet of roof surface of the top floors alone. They have 3 separate buildings in the same complex, with the top floor surfaces being: (1)1,90,000 SF  (2) 80,000 SF  (3) 30,000 SF, all adding up to 3 lakh square feet of top floor--from which rain harvesting can be done!(The roof area amounts to 7 acres!). It is a different thing that they have underground park, and floors one above the other for sales, renting etc. The businessmen, who have built this textile park, 12 KMs away from Erode, on the National Highway, between Salem and Coimbatore (just 3 KMs away from Chithode)! Once the Chithode Police Station was under me, as Dy.Supdt. of Police, Erode! 


39.  Mr.Periasamy, a resident and businessman of Erode Town, well known to me while I was serving at Erode, readily welcomed me and showed me around. Incidentally he said that he was going to spend Rs.one lakh every day(3.6 Crore rupees in a year) on water for the occupants and the daily visiters from all over India, and was planning for an agreement for water supply with a water company. I wanted him to save this money, planned to be spent every year, by using  cost free rainwater for drinking and cooking purposes of the occupants and the floating population to the business hub,  instead of buying the water! All he had to do was to spend just less than oen year’s water bill to harvest and store the enormous rain water from their huge roofs! 


40.  He was thrilled to hear it, and took me around the mall under the final stage of construction, and his engineers were there. When I explained the concept to the engineers, they were thrilled too!


41.  They were thrilled to find that they can harvest the precious healthy rain water at much cheaper cost--with one time investment--at best one year’s planned water bill--and can themselves trade with that healthy water! All they had to do was find some idling unused corner of their vast mill premises with enough earth to excavate, and then build a huge tank, say 15 feet in depth and 100 by 100 feet in area-- to hold the entire water! 


42.  They can harden the bottom by ramming it with stone metals and chips etc.  and then pave it with cement morter mixed with water proof powder, so that no water goes down or comes up. The sides have to be similarly covered with one foot wide brick wall with cement morter mixed with water proof chemical powder, and plastering the inside  with cement morter mixed with the same water proof chemical, so that not a single drop of rain water goes out nor outside saltish water comes in! For closing the vast tank with a concrete top, they can go for septal walls of half a brick thickness every 10 feet so that for the entire area they can use 12 m.m. x 6 m.m. rods for concreting purposes. They readily agreed with me and were profusely thankful to me! The surface can be used as two wheeler park! If they want a four wheeler park on the same tank, then they have to use heavier rods for that particular area! 


43.  Once, this Erode project of my friends gets completed, the benefits can be advertised over TVs, and TV discussions on water saving technique will have ready acceptance, and people from all over India can come down and copy the Erode Model, and healthy drining and cooking water problems of India, as well as the world, in the cities and villages will be over once for all and it will incidentally save enormous amount of heating power--coal, firewood, or LPG worth 50,000 crores of rupees in India alone, and to that extent the earth warming process will be reduced!  

                                               * * * * * * * *  

How to solve the problem of wealth creating water for farming,  for the parched areas of India?!


1. It is not that India is short of water for agriculture.  All the huge amount of water available and pouring on the Western and Eastern Ghats of India, on the southern side of Himalayas, and  on the Vindhyas,  and innumerable big and small hills like Aravalli Mountains--are allowed to go waste into the Arabian Sea and Bay of Bengal during rains and certainly during floods!  


2.Therefore there is a perpetual talk of interlinking of rivers from the days (1972)of K.L.Rao, the Indian Minister for Irrigation in the Central Government, or what is called in the southern India the Ganga-Kaveri interlinking. Honourable Prime Minister, Mr.Narendra Modi,  has been gathering votes promising that he would revive his earlier promise of interlinking of rivers if he becomes the Prime Minister. He has become  the Prime Minister. What we want is not Ganga Kaveri interlinking! It is impractical and would involve interstate litigations, and huge expense for the Ganges water to cross the Vindyas! It is unwanted loss of energy and wealth of the country! 


3. It is enough that the southern rivers from the Mahanadi are interlinked till the waters reach the Vaigai River in Tamilnadu. So also the western rivers must be interlinked, and the eastern rivers should be interlinked. The north east gets enough rains and its excess water flows into the Ganges. Right from the Himalayan China and Kingdom of Nepal, Gangetic and Brahmaputra waters must be dammed by all the countries joining together, so that the floods are averted and huge amount of electricity is produced for centuries or eternity at very low cost, without oil or coal or lignite to burn! Look at the Periar Dam water diversion, and later electricity production from it, and the PAP project!   


4. When the rains are deficient the east flowing waters are utilised by storing in the dams like Mettur, Sathanur, Krishnagiri, Vaigai Dam at Gudalur etc. in  Tmailnadu. So is the case in respect of Krishna, Godavari, and Mahanadi in the case of   AP, Karnataka, Maharashtra, and Odisha etc.! If heavy floods come, they are allowed to run into the Bay of Bengal, and the Arabian sea in the case of Marathi and Gujarthi, Kashmiri and Punjabi areas! But, waters falling on the western ghats, particularly in Karnataka and Goa, are perpetually wasted. All the cent per cent water from the 9 west flowing rivers originating from the West Ghats of Karnataka, 2000 TMC, invariably go into the Arabian sea without irrigating a cent of land! Of course in the case of Goa, part of the water is used and major portion goes into the sea!


5. All that the general public-I mean the educated public of Tamilnadu and Karnataka, Kerala and Pondichery--know is that we are fighting for just less than 300 TMC of water of East  Flowing Cauvery for sharing among the southern states of Karnataka, Tamilnadu, Pondy, and Kerala. Tamilnadu’s share in Kaveri Water at the state border, is just 180 TMC! But, most of us do not know that 2000 TMC water from 9 West Flowing Rivers of the Western ghat in Karnataka alone goes straight into the Arabian sea without watering even a cent of land! It is this similarly west flowing Periyar River  from the day world came into existence emptying itself into the Arabian sea via Kerala, has been dammed within the Travancore Raja’s territory (now Kerala) 150 years ago in the 19th Century itself, tunnelled and diverted into Tamilnadu by the effort of an Englishman Engineer of British India, John Pennycuik. The great true Chritian, John Pennycuik, belonging to the Aryan Race, went for selling his own properties back home in England, when enough money was not allotted by the white Aryan colonial govt., and completed the project to irrigate the dry areas of Madurai region inhabited by the dark Dravidian race of Tamils! Aryans or Dravidians or African Blacks, or Yellow Chinese, it is the men of human quality who have to be venerated, not their race! They have to be hated if they are racists, hating the minorities for being more talented than themselves, and murder them as in the case of Hitler of Germany. 


6. John Pennycuik’s work was preceded by that of Kalingaroyan  of Erode, a revenue and military officer of the Pandya King of his days! About 800 years ago, he diverted the Bhavani waters by natural flow onto to the dry desert lands of Erode, now rich and fertile on the southern coast of Cauvery, starting from the sangamam or confluence of Bhavani into Cauvery,  and ending at Kodumudi. Tippu Sultan of Mysore, who ruled over Tamilnadu also about 250 years ago in 18th Century, had dammed the Bhavani River at  Sathiayamangalam, and  diverted the Bhavani waters  into “north bank” and “south bank”(vada karai and then karai) canals, and help irrigating a lot of desert lands of Erode Dt.  Again  John Pennucuik was followed by C.Subramaniam, the genius of Pollachi, a renowed World Health Organisation consultant. He diverted the waters of Anaimalai, flowing traditionally into the Arabian sea via Kerala, by constructing dams across,  Sholayar and  Neerar and diverting the water into Parambikulam Dam in Kerala, and then cutting a tunnel into Anaimalai and bring the water to the  Tamilnadu side (south) of  Anaimalai, and taking the water through newly cut contour canals on the rocks of the mountain itself, and taking it partly to lower Aliyar, and beyond that  upto Udumalpet. But for this, the southern part of Coimbatore will be just a desert like the Thiruppur and Kangayam Desert!


7. A pretence is made that there are no water sources in northern Karnataka, Southern Maharashtra, Kadappa Districts of Andhra, and most parts of Tamilnadu, (except in  the Kaveri delta), most parts of Bihar, Madya Pradesh, and Odisha etc.! The truth is otherwise. More water than we can utilise come down from the Western and Eastern Ghats, the Vindyas, the Aravalli Ranges, and the Himalayam rivers like Ganges and Brahma Putra, which get water in summer also through the melting of Ice. All this water is allowed to flow into the Bay of Bangal and the Arabian sea without diverting as in the case of Kalingarayan’s canala, or Pennucuik’s Periar Dam, or PAP of CSubramaniam! 


8.  Please go through the article in this regard that appeared in the  Trichy Edition of Hindu dated Oct.5, 2012, as reported by Mr.G.Sathyamoorthy, quoting the PWD Chief Engineer Kuppuraj, and Supdt. Engineer Natarjan:-


“Even as a storm is gathering in Karnataka and Tamil Nadu over the Cauvery waters, sober minds call for an amicable and a permanent solution to the water shortage in both the States which is likely to become perennial.

“When the tussle is on for sharing about 400 thousand million cubic feet (tmcft), about four times(1600 TMC) the quantum of water of the west-flowing rivers of Karnataka remain unutilised, laments N. Natarajan, author of two books on the Cauvery issue and adviser to the Cauvery Family.


“It would a distinct possibility to evolve an amicable solution if both the States were to cooperate and utilise the


9. west-flowing rivers in Karnataka that run off into the Arabian Sea,” he asserts.

“A former PWD superintending engineer, who has served in the Cauvery basin for decades together, Mr Natarajan quotes C. S. Kuppuraj, former chief engineer, Tamil Nadu PWD, saying that as much as 2,000 tmcft runs off into the Arabian Sea from Karnataka of which “50 per cent to 75 per cent is wasted into the sea.”


“Basing his calculations on the particulars provided by the Karnataka government to the Tribunal, Mr. Natarajan estimates that the total availability of water in Karnataka because of its seven basins is 3,475 tmcft.


“Of that, the 13 west-flowing rivers, including Kali, Sharavathi, Chakra, Nethravathi, Varahi, Mahadayi, Bedthi, Aghanashini, and Barapole and the areas lying in among these rivers contribute to total 2,000 tmcft.

“Of them, the rivers that flow close to the Cauvery basin contribute 923 tmcft.


“There will be no harm to any of the basins like Hemavathi and Lakhmana Theertha by diverting the flows. Besides, the diversion of 300 tmcft to 400 tmcft water would help irrigate substantial land in the basins of the Cauvery, Hemavathi, Herangi and Krishnaraja Sagar (estimated to be 11 lakh acres) that are crying for water.”


“Of the 48 taluks of nine districts in Karnataka, lying wholly or partly in Cauvery basin, 28 taluks are identified drought-prone. By the proposed project, it would be possible not only to irrigate all these taluks but also to provide drinking water, he contends.


“Mr. Natarajan points out that as early as 2002, then Chief Minister S.M. Krishna announced that the State Government was preparing a blue print to divert the west-flowing rivers to the east to help regain 142 tmcft (Feb 11,2002).


“Asked about the technical feasibility of such a project, he says it could be accomplished by laying contour canals and tunnels and through pumped storage schemes.


“But, as this project will cost substantially, it would be prudent for Karnataka and Tamil Nadu(and also Andhra Pradesh) to join hands and use the assistance of the Central government as well. When Tamil Nadu could contribute for the Telugu Ganga Project (Krishna Water Supply Project) to get water for Chennai, can’t it try a similar strategy to get water for irrigating thousands of acres in the delta without any strain every year ?” he wonders. 


10. He also points out that instead of going for the megaproject, you can just divert the waters of Mahanadhi in Orissa flowing from the Eastern ghats  and going waste into the Bay of Bengal, to the the River Godavari, and from Godavari to Krishna, and Krishna to Pennar, Pennar to Kaveri and Kaveri to Vaigai  in Tamilnadu, all from the upper reaches of these rivers, except for the last river. In the last river, the upper reach waters can be further dammed and  the irrigation areas can be increased. The lower reaches of Godavari, Krishna, and Kaveri will get the rivers flowing from the north, and compensate for losing in the upper reaches by diverting to rivers lying south of them.


11. Further, during years of excess rains once in 3 or 4 years, 10 times the water of Kaveri water goes from Krishna River alone into the Sea! All these flood waters should be diverted to the parched desert lands in Tamilnadu.The biggest desert in Tamilnadu is centred around Kangayam, and spreads upto to Palladam, Erode and Pollachi in the west, Karur District (upto  and including Dindigal and Manapparai) in the East, Namakkal District in the north etc. They can go for mega Dams and not tanks, just like the Mettur Dams in the total desert of Kangayam, Karur, Perambalur and Sivagangai in the south. This will bring up the underground water level and also help direct irrigation for at least two years. Incidentally, it will also save the sand and alluvial soil, otherwise going into the seas.


12. Further about 2000 TMC rain flood waters from the 9 west flowing rivers of Karnataka plus the mega rivers of Goa, Zuari and Mandovi etc., can be dirverted to Karnataka, AP, and then Tamilnadu via Palaar, South Pennar, Cauvery, Vaigai etc. More details will be collected shortly and published. The peoples’ representatives may start probing by goading the PWD Engineers of water division, and other water expers, and using the rainfall figures, and TMCs wasted into the Arabian and Bay of Bengal seas during both heavy rain and less rain years. Figures are forthcoming easily. I will be happy if our own Namakkal Constituency MP Mr.Sundaram helps me in this regard. Somehow, the matter must be taken to the attention of both Mr. Modi, and our Lady, Ms.Jaya Amma to help solve the problem of healthy drinking and cooking water for the whole globe for eternity by their initiative.


With regards, VSKaruppannan, Editor, 

The Voice of the Voiceless People.

Email: Kaulimaindan Veeyeskae <kaulimaindan2@gmail.com>

Mobile No: 08903281888

பகிர்ந்து கொள்ள

வாசகர்களின் கவனத்திற்கு...

இதுபோன்ற இணையப் பக்கங்களில், ஒருவரின் பெயரில் யார் வேண்டுமானாலும் பின்னூட்ட முடியும். இதனை தடுக்கவே இங்கு பதிவிடுபவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியை கேட்டுள்ளோம்.

இக்கட்டுரையின் கருத்துக்கு மாறான கருத்தை, பின்னூட்டமாக இடுவதாக இருந்தால், அதற்கான அடிப்படை ஆதாரங்களைச் சுட்டிக் காட்டியே பதிவிட கோருகிறோம். அப்போதுதான், உங்களது கருத்துக்கு மதிப்பளித்து, இப்பதிவு குறித்த கருத்துக்களை சீர்தூக்கிப் பார்த்து சீராய்வு செய்ய முடியும்.

சமூகம் இதுபோன்ற விழிப்பறிவுணர்வுகளைப் பெற வேண்டுமென நினைப்பவர்கள், இதுபற்றிய உங்களது கருத்துடன் சமூக வலைப்பக்கங்களில் பகிருங்கள்.

0 comments:

Post a Comment

பத்திரிகை செய்திகள்

அறவழி நோட்டா

அறவழி நோட்டா
மகாத்மா போதித்த வாக்குரிமை!

நோட்டா: NOTA

நோட்டா: NOTA
விளக்கம்: EXPLANATION

நூல்களின் முகப்பு

Followers

முக்கியப் பக்கங்கள்

அடிப்படை சட்டங்கள்

  • 1. இந்திய சாசனம் 1950
  • 2. நீதிமன்ற சாசனம் 1872
  • 3. இந்திய தண்டனை சட்டம் 1860
  • 4. குற்ற விசாரணை முறை விதிகள் 1973
  • 5. உரிமையியல் விசாரணை முறை விதிகள் 1908

நம் நூல்களைப் பற்றி

நீதியைத்தேடி.... நீங்களும் நீதிமன்றத்தில் வாதாடலாம் வரிசையில்...
1 குற்ற விசாரணைகள்
2 பிணை (ஜாமீன்) எடுப்பது
எப்படி?
3 சட்ட அறிவுக்களஞ்சியம்
4 சட்டங்கள் உங்கள் பாக்கெட்டில்
5 சாட்சியங்களைச் சேகரிப்பது
எப்படி?
6 கடமையைச் செய்!
பலன் கிடைக்கும்
7 மநு வரையுங்கலை!Recent Posts Widget

இந்நூல்கள் அனைத்தும் உங்களின் சட்ட விழிப்பறிவுணர்வுக்காக
மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதியமைச்சகத்தின் நிதியுதவியோடு
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள நான்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொது நூலகங்கள், மத்திய சிறைச்சாலைகள் மற்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

சொந்தமாக தேவைப்படுவோர், உ(ய)ரிய நன்கொடையைச் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். தொடர்பு வாட்ஸ்அப் எண் 09842909190 ஆகும்.

எல்லாப் பதிவுகளும்!

நம் தள வகைகள்

பயின்றோர் (20-08-16)