No law no life. Know law, know life! நியாயந்தான் சட்டம்! அதற்கு தேவையில்லை வக்கீழ் பட்டம். வக்கீழ் என்றாலே, கூலிக்கு மாரடிக்கும் பொய்யர்களே! இடைத்தரகர்களே!! நீ வாழ, நீயே வாதாடு!

நீ வாழ... நீயே வாதாடு... வரவேற்பு வாழ்த்து!

No law, no life. Know law, know life! என்ற நமது அடிப்படைக் கொள்கை தத்துவத்திற்கு இணங்க சட்ட விழிப்பறிவுணர்வின் (அ)வசியத்தை உணர்ந்து, ‘‘நீதியைத்தேடி... சட்டப் பல்கலைக் கழகத்திற்கு’’ வருகை தந்துள்ள உங்களை வருக என வரவேற்று, உங்களுக்கான சட்ட விழிப்பறிவுணர்வைப் பெற்று பயனைப் பெறுக என வாழ்த்துகிறோம்!
முக்கிய அறிவிப்பு : இந்த இணையப்பக்கத்தை புதுப்பிக்கும் பணி நடந்துக் கொண்டிருப்பதால், சில பதிவுகள் அல்லது இணைப்புக்கள் கிடைக்காமல் போகலாம்!

Monday, November 12, 2012

Govt & Judicial servants by - EVRaAdvocates, Judges and Govt servants as viewed  by E.V.Ramasamy, the Thanthai (=Father) Periar (=Mahatma), the Founder  of the Davidian Movement.


The advocacy and govt. service are the two sufferings that have accrued to Indian people due to the English rule. These two are helping only the propertied classes and not to do justice or protect the poor and weak.

It is due to these two professions that the country faces immorality, dishonesty, poverty, and unwanted troubles and people are made to run from pillar to post to get rightful things done.

These two forces are the root cause of the existence of the diametrically opposite sections of the rich and the poor. It is these professions that prevent the upcoming  of the poorer and middle classes.

The judges and advocates act with partiality and stand  in the way of the  poor getting justice, and  help the rich to get favourable court orders as they please. The end result is that the ordinary people fail to get justice, but the rich, thanks to the blessing of money  with them, get the judicial orders as they please in 90% of the instances.

Today’s functioning of the system of advocacy, is diametrically opposed to the morality of mankind, reliability, social peace, and the progress of the concerned country. Besides, the advocates are the root cause of the rotting of the nation’s morality, reliability, and self respect.  It is not an exaggeration to say these bitter things.  

It is the advocates who are responsible for the misbehaviour, arrogance, untrustworthiness, and lack  national interest in  the conduct of the rich of this country. It is these people who are responsible for most of the farmers groaning under debts.

None can deny that it is the advocates who enthuse people to create confidence in legal fora and interest in litigation. It is the advocates who are the root cause of the increasing number of cases, and creation of more courts.

To be more plain, our advocates bear the major responsibility for the people turning to have become characterless, and untrustworthy.

As a result, we find our Indian advocates and native officers liberally indulging in several misbehaviours, untrustworthy acts and partialities, which you cannot find in the British Indian Officials or white advocates.

The domination of these advocates has led to the legal education itself being spoiled, and results in advocates who cannot remain men with character and trustworthiness.

Besides, those with character and morality have become unfit to be advocates and officers.

Particularly in civil courts, all the low level officials, right from the ameena or process server to the clerks (gumasthas) have been behaving in a characterless and atrocious way. They appear to have  been allowed to do all this for long. All these briberies, mamools(routine bribery), and atrocities have been knowingly permitted by Judicial officers of the rank of the High Court Judges, and the Heads of Departments. Any decent person should be ashamed to talk of these atrocities.

Because of all that, leave alone the atrocities of the Judges and advocates, the court subordinate staff like clerks and peons give unbearable, (also unbeatable--Warrant Balaw), manifold trouble to the public.

There is not a single nationalist or politician, who would dare to correct or reform this state of affairs.

The result is that rather than the more powerful man directly assaulting and robbing a resisting weaker man by twisting his hands, it has become much more easier to do the same thing through court and advocates, and it also helps them to totally ruin the weak. It is also held as a lawful act.

This method is very convenient for the rich. Hence they are happily supporting this with all their total clout.  

The three classes of people -1) the Govt. officials, 2) the Advocates and 3) the court officials together are not functioning impartially, and they lack honesty and integrity.The payment they receive for doing these disservices, is many times the payment received by any people in the whole world, working honestly.

A Munsiff, who starts with just a pay of Rs.300/-, at times ends as a High Court Judge with a pay of Rs.4,500/-, all the way indulging all his atrocities against the people. (In 1931, when this article was written by EVR, one quintal of paddy was sold by peasants, my ancestors, only for Rs.5/-Translator)  

So also an advocate, who starts earning just Rs.100/- a month initially, ends up earning anywhere between Rs.10,000/- to Rs.50,000/- a month, depending on his capacity for cheating and juggling with lies.

In the light of the fact that the whole world  openly admits that the profession of the advocates is an immoral, untrust worthy, and a nasty one, there is every ground for lawfully committing dacoity by the advocates. Then how can we condemn any unjust tax levied by this govt., or name the atrocities as atrocities committed by whomsoever.

If we analyse in depth asto how they find a way to do all these atrocities, you should understand that the advocates and the judges belong to the same flock. It is also to be noted that only yesterday’s advocate becomes a judge, and yesterday’s judge, becomes an advocate today after retirement.         

This is the prime wrong. The judges and advocates use the precedent judgements as reported in the law reporters and law journals, and get favourable and just or unjust judgements with impunity, depending on the suit cases passed under the table.

If you want the judicial system to get reformed, and if you want at least a corner for honesty and hard work, the above two systems of judicial functioning should be eradicated.

We have to put an end to the growth of enormous number of lawyers without reference to necessity, and should restrict the enrolment of lawyers. It would be tantamount to rearing the poisonous worms in order to ruin the country’s justice system, the morality, and the integrity.

The above has been extracted from the editorial of “Kudiarasu” (=People’s Rule) Weekly of Dravidar Kazhagam dated 10.5.1931 as found relevant for this purpose.---Translator V.S.Karuppannan.
பகிர்ந்து கொள்ள

வாசகர்களின் கவனத்திற்கு...

இதுபோன்ற இணையப் பக்கங்களில், ஒருவரின் பெயரில் யார் வேண்டுமானாலும் பின்னூட்ட முடியும். இதனை தடுக்கவே இங்கு பதிவிடுபவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியை கேட்டுள்ளோம்.

இக்கட்டுரையின் கருத்துக்கு மாறான கருத்தை, பின்னூட்டமாக இடுவதாக இருந்தால், அதற்கான அடிப்படை ஆதாரங்களைச் சுட்டிக் காட்டியே பதிவிட கோருகிறோம். அப்போதுதான், உங்களது கருத்துக்கு மதிப்பளித்து, இப்பதிவு குறித்த கருத்துக்களை சீர்தூக்கிப் பார்த்து சீராய்வு செய்ய முடியும்.

சமூகம் இதுபோன்ற விழிப்பறிவுணர்வுகளைப் பெற வேண்டுமென நினைப்பவர்கள், இதுபற்றிய உங்களது கருத்துடன் சமூக வலைப்பக்கங்களில் பகிருங்கள்.

Non violent Struggle - Mahatma


The Power of the Non violent Struggle


To defy a law lawfully and in the path of true ethics is Satyagraha.

Satyagraha is defying the unethical laws in a lawful manner and to gladly accept the prison sentence for such defiance.

If only we had realised it is unmanly to accept and obey the unethical laws and unjust orders, no such law or order can not harm us or enslave us.

Only those, who do not get daunted by the harm coming to their property, false prestige, relatives, or loss of life, can be practice and succeed in Satyagraha.

The word “enemy” should never find a place in the dictionary of a Satyagrahy.

Under whatever circumstances, the satyagrahi should not swear falsely, cheat or hurt others.

He/she should save the lives of others, even at the cost of one’s own life.

The Satyagrahy in prison, should not imagine that he is different from other ordinary prisoners.

One should not go for special favours, not available to others.

One should set an example for the co-prisoners in self restraint.

A satyagrahi becomes fit for attaining his goal, only when he is a prisoner, rather than a free man.

He would rise up in his convictions in proportion to the meek submission to prison rules.

“Ahimsa” or “Non Violence” is nothing but to suffer “himsa” or “torture”, suffered, knowing it as such.

“Disobedience” is nothing but to refuse to bend before “injustice” .   

Only that Satyagrahi, who has the guts and knowledge, and  refuses to be a party to injustice, and come forward voluntarily to accept the hurts, can defend Justice and fight the canards.

It is only Satyagraha, which is the correct way to equality, peace and equity.

All other paths will lead to ruin and enmity.

The above views of MK Gandhi were  culled out the  from his  book Satyagraha by Mr.Warrant Balaw.
பகிர்ந்து கொள்ள

வாசகர்களின் கவனத்திற்கு...

இதுபோன்ற இணையப் பக்கங்களில், ஒருவரின் பெயரில் யார் வேண்டுமானாலும் பின்னூட்ட முடியும். இதனை தடுக்கவே இங்கு பதிவிடுபவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியை கேட்டுள்ளோம்.

இக்கட்டுரையின் கருத்துக்கு மாறான கருத்தை, பின்னூட்டமாக இடுவதாக இருந்தால், அதற்கான அடிப்படை ஆதாரங்களைச் சுட்டிக் காட்டியே பதிவிட கோருகிறோம். அப்போதுதான், உங்களது கருத்துக்கு மதிப்பளித்து, இப்பதிவு குறித்த கருத்துக்களை சீர்தூக்கிப் பார்த்து சீராய்வு செய்ய முடியும்.

சமூகம் இதுபோன்ற விழிப்பறிவுணர்வுகளைப் பெற வேண்டுமென நினைப்பவர்கள், இதுபற்றிய உங்களது கருத்துடன் சமூக வலைப்பக்கங்களில் பகிருங்கள்.

Advocate Profession by Mahatma Gandhi


No mantra is greater than the word of the Father!


How Gandhi Discharged his duties as an advocate for 22 years!When we go with truth, the law automatically helps us!

Hence, I have not adopted false claims throughout my profession.

Hence, only just and truthful cases came to me! Those with concocted cases avoided me.

Hence, my profession became much more easier.  My standing among the lawyers went up.

The real duty of an ideal advocate would be to make a friendly approach to both  the feuding parties and help them settle their disputes amicably without future heart burn.

I was carrying on only with this duty. This ends in victory to both the warring sides, and adds lustre to the profession of advocates. By this no harm to the advocates, and it is good for them.

I never took more fees than what was required for the expenses of the case. I took as my fees only that amount recorded by the judges while they deliver their judgement.

I used to return the fees in case I was for some reason or other not able to carry on with the case. I never decided the quantum of fees based on winning or losing a case.

Yet, I found my profession going much better than I expected, with sufficient income. The large hearted public used to dub my income making profession as a “service”. 

I never even once failed to get the rightful justice and punishment due to the party engaging me.

One should be ashamed of committing a crime, and not in going to jail being punished for the crime. Hence it is not unjust to get your own client punished. It is quite just!

You should similarly be prepared even to go to prison in defence of your right. I have spent years in jail in defence of rights.

I do not know much about laws. I was fairly well versed in the Evidence Act.

I never pretended to know every branch of law, and I never misled the clients and offered to conduct cases in unknown fields.

Yet if the clients insisted on me doing the case, I used to consult the senior lawyers, and took the senior consultation fees, and then conducted their cases.

I used to conserve my talents  and energies for battling in vital matters. I used to conduct cases of the public, and never conducted my own case.

At one point of time, I was handling 70 cases, of which only one did not succeed.

Truth may  be soft as a flower, but it can prove to be hard as a rock. Uncritical and half baked words never escaped my tongue or pen.

The above views of MK Gandhi were  culled out the  from his  Autobiography by Mr.Warrant Balaw.
பகிர்ந்து கொள்ள

வாசகர்களின் கவனத்திற்கு...

இதுபோன்ற இணையப் பக்கங்களில், ஒருவரின் பெயரில் யார் வேண்டுமானாலும் பின்னூட்ட முடியும். இதனை தடுக்கவே இங்கு பதிவிடுபவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியை கேட்டுள்ளோம்.

இக்கட்டுரையின் கருத்துக்கு மாறான கருத்தை, பின்னூட்டமாக இடுவதாக இருந்தால், அதற்கான அடிப்படை ஆதாரங்களைச் சுட்டிக் காட்டியே பதிவிட கோருகிறோம். அப்போதுதான், உங்களது கருத்துக்கு மதிப்பளித்து, இப்பதிவு குறித்த கருத்துக்களை சீர்தூக்கிப் பார்த்து சீராய்வு செய்ய முடியும்.

சமூகம் இதுபோன்ற விழிப்பறிவுணர்வுகளைப் பெற வேண்டுமென நினைப்பவர்கள், இதுபற்றிய உங்களது கருத்துடன் சமூக வலைப்பக்கங்களில் பகிருங்கள்.

Friday, November 9, 2012

Translator’s note


The humble translator is a rustic. He was born on 17th Dec.1939. His parents are agriculturists. His birth place is a  beautiful centrally located village, Marurpatty, in Namakkal Taluk, formerly of Salem and now of Namakkal Dt., at the foot of a tall hillock, with the Mariaman, Murugan and Pillayar Temples, worshipped by people from about 8 villages around.

He did his elementary education in three schools, one in a pial school of his own village, the second a District board school in the neighbouring village, and again in his own village in the newly started District Board Elementary  School.

His father, a 5th standard educated  ardent Congressman, listened to the voice of the national leaders, and in order to educate us moved his family to the neighbouring town, 3 miles away, Sendamangalam, much against the wish of my illiterate mother.  There he put us in the District Board High School.

The translator topped the school in the school final examinations in every subject, barring Mathematics, in which he stood third among 160 students of 4 sections. He got an honourable and ready  admission  into the world renowned St.Joseph’s College of Thriuchirappalli, which produced titans like our former President APJ Abdul Kalam, and three of our erstwhile Election Commissioners including Gopalasamy and  T.S.Krishanamoorthy.

The translator, an avid reader and votary of Marxian philosophy ruined his sure chances to become a doctor or engineer by spending 80% of his time in reading political developments all over teh country and world, instead of concentrating on studies.

But, the God or Goddess, if there be one or several, has/have more than compensated me, and both my girl children won medicine by merit though they went through 12 and 9 schools respectively. They are both post graduates, and their husbands are-one a Platic Surgeon, and the IInd a Cardiologist.

The translator ended up as a Botany graduate, and started his carreer as a raw graduate assistant, teaching English and science for just 6 months in his own school, Board High School, which he passed through. He then strayed into the police force as an SI of Police, on the insistence of his brother and parents, who sacrificed their all to educate him.

He served the force for 34 years, and  retired as an Additional Supdt. Of Police on the last day of 1997, seeing too many trnasfers all over Thamizh naadu, as he wouldn’t submit to injustices and went to the extent of tape recording his own IPS officer while serving as Inspector of Police, Thiruvannnamalai, and got him suspended and punished.

He had earned a District and Range level circular citing his as a model for honest and speedy investigation and getting conviction in cases within 24 or 48 hours in the very first Police Station, Kannamangalam in the then North Arcot Dt., and the SIs everywhere were asked to emulate him!

He will be shortly coming out with a book on his police work, as a model for the investigating officers to use brain on the model of Solomon, the Great, spoken of in Bible, and not brawn to investigate.

Immediately after retirement, he interceded successfully on behalf of the local consumer activists, who were hounded by a ruling party gas agent for fighting against the illegal money swindling by the politician legislator. The town of Namakkal, where the translator has settled,  forced him to take up the leadership of the Consumer Movement right from 1998. Ever since, he has been engaged in Consumer Protection Work, as General Secretary of Namakkal District Consumer Protection Association.

I humbly inform the readers that I took upon three of the multinational consumer goods manufacturers, Hindustan Lever, Palmolive India, and Henkel India Ltd., for unfair trade practices and got court orders, by personally appearing and arguing the cases, banning their fraudulent and illegal ads for five years from 2005 to 2010. The cases for such unfair trade practices are still pending against them in the National and State Consumer Grievances Redressal Commissions asking for a compensation of Rs.2 crores, and Rs.20 lakshs respectively.

Earlier Translations and Treatises of the Translator


Three of my translations are there already, one, “The Dove in the Desert”, published by the  Govt. of Thamizh naadu funded AIDS Control Project, the second, “Pavalayee” by a Calcutta Company, and two  collections of small stories- “The Sweet Sixteens” by Mr.M.Karunanidhi, the erstwhile Chief Ministrer of Thamizh naadu, and another  by a Thamizh Sangam Activist of Singapore.

I have also already  brought out my own Thamizh treatises including the one on the relative merits and demerits of Krishna and Rama, entitled, “Sri Ram and Sri Krishna,” which answers as to why  Ashtami and Navami, the very birth days of these renouwned Hindu Gods, or legendary heros are held to be bad days. I have also posed the question asto which of these days is worse than the other, and left it to the readers to decide, based on the true and unimpeachable facts as culled out from these two legends.

For example Sita was in Ashokavana from which she was rescued by Rama. This vana had only Sal trees, as found in the original Sanskrit Ramayana written by Valmiki, and in print for more than 200 years, No Sal tree is found south of the Vindyas. Hence, I have held that Ram or Ravan lived only on the northern plains north of Vindyas, and never crossed over to Southern India. I have offered a prize of Rs.1 lakh for those who would disprove it.

I have written the book after the model of a criminal case investigation, every assertion based on unshakable evidence from the original Ramayana and Mahabharatha, as translated by the famous Thanjavur Thamizh Brahmin, Mr.Amirthalinga Ayyar(Pundit).

Books on Child Labour, Commentaries on the world renouwned Thirukkural etc. with a different perspective are under way. Hope to bring them out in English too for the benefit of a larger audience. I am translating the book of Amirthalinga Iyer also into Thamizh.

Translating the Law Research work of Warrant Balaw


Despite age and deep commitment to people in the area, I have willingly taken upon myself this onerous task of because of the noble spirit behind it. I am nothing before the missionary, Mr.Warrant Balaw, the crusader for legal awareness. He is a second Kamaraj in Thamizh naadu, remaining a chronic bachelor with a mission to achieve. His depth of research cannot be reached by even by renowned advocates. It is simply surprising that this young man has been able to achieve this task so effortlessly.
பகிர்ந்து கொள்ள

வாசகர்களின் கவனத்திற்கு...

இதுபோன்ற இணையப் பக்கங்களில், ஒருவரின் பெயரில் யார் வேண்டுமானாலும் பின்னூட்ட முடியும். இதனை தடுக்கவே இங்கு பதிவிடுபவர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரியை கேட்டுள்ளோம்.

இக்கட்டுரையின் கருத்துக்கு மாறான கருத்தை, பின்னூட்டமாக இடுவதாக இருந்தால், அதற்கான அடிப்படை ஆதாரங்களைச் சுட்டிக் காட்டியே பதிவிட கோருகிறோம். அப்போதுதான், உங்களது கருத்துக்கு மதிப்பளித்து, இப்பதிவு குறித்த கருத்துக்களை சீர்தூக்கிப் பார்த்து சீராய்வு செய்ய முடியும்.

சமூகம் இதுபோன்ற விழிப்பறிவுணர்வுகளைப் பெற வேண்டுமென நினைப்பவர்கள், இதுபற்றிய உங்களது கருத்துடன் சமூக வலைப்பக்கங்களில் பகிருங்கள்.

பத்திரிகை செய்திகள்

அறவழி நோட்டா

அறவழி நோட்டா
மகாத்மா போதித்த வாக்குரிமை!

நோட்டா: NOTA

நோட்டா: NOTA
விளக்கம்: EXPLANATION

நூல்களின் முகப்பு

Followers

முக்கியப் பக்கங்கள்

அடிப்படை சட்டங்கள்

  • 1. இந்திய சாசனம் 1950
  • 2. நீதிமன்ற சாசனம் 1872
  • 3. இந்திய தண்டனை சட்டம் 1860
  • 4. குற்ற விசாரணை முறை விதிகள் 1973
  • 5. உரிமையியல் விசாரணை முறை விதிகள் 1908

நம் நூல்களைப் பற்றி

நீதியைத்தேடி.... நீங்களும் நீதிமன்றத்தில் வாதாடலாம் வரிசையில்...
1 குற்ற விசாரணைகள்
2 பிணை (ஜாமீன்) எடுப்பது
எப்படி?
3 சட்ட அறிவுக்களஞ்சியம்
4 சட்டங்கள் உங்கள் பாக்கெட்டில்
5 சாட்சியங்களைச் சேகரிப்பது
எப்படி?
6 கடமையைச் செய்!
பலன் கிடைக்கும்
7 மநு வரையுங்கலை!Recent Posts Widget

இந்நூல்கள் அனைத்தும் உங்களின் சட்ட விழிப்பறிவுணர்வுக்காக
மத்திய சட்டம் மற்றும் நீதியமைச்சகத்தின் நிதியுதவியோடு
தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியில் உள்ள நான்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பொது நூலகங்கள், மத்திய சிறைச்சாலைகள் மற்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உள்ளிட்ட நீதிமன்றங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளன.

சொந்தமாக தேவைப்படுவோர், உ(ய)ரிய நன்கொடையைச் செலுத்திப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். தொடர்பு வாட்ஸ்அப் எண் 09842909190 ஆகும்.

எல்லாப் பதிவுகளும்!

நம் தள வகைகள்

பயின்றோர் (20-08-16)